Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

ogłoszenie o zamówieniu pt. Modernizacja stacji Paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.

 

 

Kołobrzeg,2012-06-20

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KM-03/N/2012. Nazwa zadania: Modernizacja stacji paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o..

 

              Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

 

Nazwa zamawiającego               Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o.

 

Adres zamawiającego                ul. Solna 2

 

Kod Miejscowość                        78-100 Kołobrzeg

 

Telefon:                                       (94) 351 75 48

 

Faks:                                           (94) 351 67 06

 

adres strony internetowej            www.km.kolobrzeg.pl

 

adres poczty elektronicznej        komunikacja@km.kolobrzeg.pl

 

Godziny urzędowania:                7.00 - 15.00

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

    www.bip.km.kolobrzeg.pl

 

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (78-100 Kołobrzeg ul. Solna 2 , sekretariat ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

Wykonanie modernizacji stacji paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. polegającej na jej dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21-11-2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

 

Stacja Paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. posiada trzy podziemne zbiorniki w osi poziomej o kształcie walca o pojemności 10m sześciennych każdy, w tym dwa zbiorniki są przeznaczone na olej napędowy i jeden na benzynę bezołowiową Pb 95.

 

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

50514100-2

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2012-11-15.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

 

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Waga kryterium

 

1

 

Cena

 

100

 

#82

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2012-07-05 do godz. 10:00

 

w siedzibie zamawiającego

 

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o

 

ul. Solna 2

 

78-100 Kołobrzeg

 

Sekretariat

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-05, o godz. 10:15

 

  w siedzibie zamawiającego

 

78-100 Kołobrzeg ul. Solna 2

 

Sala konferencyjna

 

 

 

 XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp.

 

 

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 211740-2012 Data zamieszczenia 20-06-2012

 

 

  • autor informacji: Irena Carewicz
    data wytworzenia: 2012.06.20
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-06-20 13:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 13:10

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-06-20 13:10 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 99502
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-27 13:18

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206915
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-05 12:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl