Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty pt. Modernizacja stacji Paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

           Zamieszczanie obowiązkowe

       

 

 

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                                        

                                     

 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

   tak                 Numer ogłoszenia w BZP: 211740-2012                     nie   

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak                

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) Nazwa i adres

 

Nazwa:

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Miejscowość:               Kołobrzeg

 

Kod pocztowy:

78-100

Województwo:

Zachodniopomorskie

Tel.:94 35-175-48

 

Faks: 94 35-167-06

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić): spółka prawa handlowego     

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia   

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja stacji paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                             Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia               

Wykonanie modernizacji stacji paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. polegającej na jej dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21-11-2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Stacja Paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. posiada trzy podziemne zbiorniki w osi poziomej o kształcie walca o pojemności 10m sześciennych każdy, w tym dwa zbiorniki są przeznaczone na olej napędowy i jeden na benzynę bezołowiową Pb 95.

                                                                                                                                                     

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

50514100-2

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2) Informacje administracyjne

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1)     Nazwa (jeżeli dotyczy):1)   KM-03/N/2012

 

IV.1) Data udzielenia zamówienia:     16-07-2012

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 6

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2)

Nazwa: PETRO – BUD  SERWIS  ANDRZEJ SZCZEPANIAK PRZEDS. REM. – BUD. SERW.

 

Adres pocztowy:

GÓRZNA  100

Miejscowość:

ZŁOTÓW

77-400

Kraj/województwo: POLSKA

ZACHODNIOPOMORSKIE

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość   80 000       PLN        

 

IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

 Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­4)  94 900

Oferta z najniższą ceną5)94 900,00 / Oferta z najwyższą ceną5)186 000,00

Waluta:pln

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej

2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców

3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia ( w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

 

ZAŁĄCZNIK  I

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

 

 

  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-16 13:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-16 14:00

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-07-16 14:00 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 99496
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-27 13:18

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206905
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-05 12:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl