Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.km.kolobrzeg.pl

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. ( Dz.U. Nr 9, z 1997, poz. 43 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg Pani Anna Mieczkowska  pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: I. Carewicz
  data wytworzenia: 2010-10-22
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2007-02-01 09:30
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 11:30

Kompetencje

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 2. podział zysku i pokrycie strat;
 3. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 4. zatwierdzenie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń ( Dz. U. Z 1995 roku Nr 1 poz. 2 z późn. zm.);
 5. zmiany umowy spółki;
 6. podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych;
 7. umorzenie udziałów;
 8. wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika;
 9. uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki;
 10. nabycie i zbycie gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportu;
 11. zatwierdzanie planów rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;
 12. sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2-5 kodeksu spółek handlowych;
 13. rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;
 14. przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
 15. utworzenie filii, oddziału itp.;
 16. powołanie pełnomocnika Spółki do zawierania umów z członkami Zarządu spółki;
 17. zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
 18. zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych spółki;
 19. opiniowanie propozycji wysokości opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i przedkładanie ich Radzie Miasta celem ich uchwalenia.

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2004-03-19 08:43
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2004-07-06 08:17

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-05 11:30:28