Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

KODEKS  ETYKI ZAWODOWEJ
PRACOWNIKA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W KOŁOBRZEGU Sp. z o.o.

PREAMBUŁA

W dążeniu do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania Spółki, został opracowany Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Kodeks Etyki określa normy i wartości etyczne oraz standardy postępowania pracowników przy wypełnianiu ich obowiązków.
Kodeks Etyki zdefiniowano również z myślą o budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy pracownikami Spółki.

ROZDZIAŁ I
ZAPISY OGÓLNE


Art. 1
Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwany dalej Kodeksem Etyki, wyznacza wartości i zasady etyczne, wyrażające i determinujące standardy postępowania pracowników, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków w pierwszej kolejności powinni mieć na względzie szeroko pojęty interes Spółki.

Art. 2
§ 1 Kodeks Etyki stanowi niezbędne uzupełnienie i jednocześnie wzmocnienie norm postępowania, określonych w stosownych przepisach oraz regulacjach prawnych, na podstawie, których funkcjonuje Spółka.

§ 2 Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki przez pracowników Spółki służy do tworzenia efektywnej i przejrzystej formy funkcjonowania Spółki.

Art. 3
Normy etyczne oraz wzorce zachowań określone w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również do osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów innego rodzaju, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Art. 4
§ 1 Świadczenie pracy na każdym stanowisku służy na równi wspólnemu dobru pracowników Spółki i społeczności lokalnej.

§ 2 Wykonywanie przez pracownika obowiązków służbowych w ramach udzielonych kompetencji wymaga poszanowania powszechnie obowiązujących norm i przepisów prawa.

§ 3 Każdy pracownik w czasie wykonywania czynności pracowniczych winien stawiać interes Spółki oraz klientów ponad interes osobisty, przestrzegając przy tym ustalonych zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

§ 4 Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu przyznane.

§ 5 Pracownik przy wykonywaniu wyznaczonych zadań powinien przyczyniać się do realizacji założonych przez Spółkę celów.

§ 6 Realizacja obowiązków pracowniczych powinna łączyć się z pełnym wykorzystaniem posiadanej przez pracownika wiedzy fachowej, potencjału intelektualnego, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

§ 7 Przy realizacji zadań pracownik powinien uwzględniać zasadę szacunku dla innych i poczucia godności własnej.


ROZDZIAŁ II
STANDARDY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 5
Pracownik przy wykonywaniu powierzonych mu zadań działa zgodnie z podstawowymi standardami postępowania i wartościami etycznymi, którymi są:
- odpowiedzialność,
- profesjonalizm w działaniu,
- rzetelność,
- uczciwość,
- praworządność,
- bezstronność,
- bezinteresowność,
- lojalność,
- uznanie autorytetu przełożonych przy uwzględnieniu dorobku wiedzy, umiejętności, doświadczenia i właściwie pojmowanych postaw moralnych,
- partnerstwo w działaniu i w dążeniu do realizacji określonych celów Spółki,
- uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, przełożonymi, współpracownikami
   i podwładnymi,
- wysoka kultura osobista i stosowność stroju,
- tolerancja dla odmiennych przekonań innych osób,
- realizacja swoich uprawnień z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób.

Art. 6Pracownik niezależnie od obowiązku przestrzegania wymienionych w art. 5 standardów postępowania oraz norm etycznych powinien:
- identyfikować się z założonymi celami Spółki, umacniać jej prestiż oraz wiarygodność,
- przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć do spełniania oczekiwań klientów i do zapewnienia im maksymalnej satysfakcji z oferowanych usług,
- dążyć do ciągłego doskonalenia systemów funkcjonowania Spółki poprzez maksymalizację swoich osiągnięć w pracy, przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności,
 - czynić starania w kreowaniu polityki, przedsiębiorczości i innowacyjności,
- dążyć do ciągłego rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji poprzez rozszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
- dbać o mienie, wizerunek i dobre imię Spółki,
- sygnalizować stwierdzone nieprawidłowości,
- szanować i chronić przed wszelkimi naruszeniami atrybuty firmowe, w szczególności nazwę oraz znak firmowy,
- kreować jednolity wizerunek Spółki, przestrzegając stosownych ustaleń,
- utożsamiać się ze Spółką i okazywać poczucie przynależności do niej,
- odnosić się z należytym szacunkiem do tradycji, do systemu wartości intelektualnych i moralnych, kultury organizacyjnej oraz środowiska naturalnego; chronić je i otaczać opieką,
- w sposób godny i należyty reprezentować Spółkę w miejscu pracy i poza nią,
- stosować powszechnie przyjęte normy grzecznościowe w kontaktach bezpośrednich,
   telefonicznych oraz w korespondencji,
- dbać o swój wygląd zewnętrzny, sposób wysławiania się oraz poprawność stosunków
   interpersonalnych,
- przeciwstawiać się działaniom mogącym stanowić zagrożenie dla interesów, mienia, prestiżu Spółki, jej wiarygodności oraz zaufania do niej klientów,
- nie podejmować innych prac, mogących kolidować z wykonywaniem obowiązków lub mogących negatywnie wpływać na obiektywizm w podejmowaniu decyzji,
- nie wykorzystywać i nie pozwalać na wykorzystywanie przez inne osoby zasobów Spółki,
- nie wykorzystywać pozycji wynikającej z zatrudnienia w Spółce w celach prywatnych lub w sposób mogący podważać wiarygodność Spółki,
- powstrzymywać się od promowania w jakikolwiek sposób znaków firmowych podmiotów, z którymi Spółka nie zawarła stosownych umów ani porozumień na wykonywanie tego typu czynności i usług.


ROZDZIAŁ III
KONTAKTY Z KLIENTEM

Art. 7
§ 1
Relacje z klientem opierają się na wzajemnym zaufaniu, które należy budować i umacniać w  każdy możliwy sposób.

§ 2 Klienta należy traktować w sposób profesjonalny, rzetelny i uczciwy.

§ 3 Pracownik w kontaktach z klientem powinien maksymalnie wykorzystywać zasoby posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia, a także postępować w sposób, wyznaczony przez standardy kultury i dobrego zachowania.

§ 4 Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o świadczonych usługach, zawartych w ofercie Spółki, ich cenach, warunkach sprzedaży oraz o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na realizację tych usług.


Art. 8
W relacjach z klientem pracownik Spółki zobowiązany jest do:
- równego traktowania wszystkich klientów nie ulegając przy tym żadnym naciskom tak zewnętrznym, jak również wewnętrznym, nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, bądź z innych stosunków oraz do powstrzymywania się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup klientów,
- umożliwiania klientom dostępu do żądanych przez nich dokumentów w granicach określonych przepisami prawa, a w szczególności prawa dotyczącego ochrony informacji objętych tajemnicą Spółki,
- realizacji usług, z których może się należycie i terminowo wywiązać przy wykorzystaniu wszelkich posiadanych ku temu możliwości,
- zachowania zasady poufności wobec informacji pochodzących od klienta, do nie ujawniania ich wbrew przepisom, do nie wykorzystywania ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy też osobistej,
- zachowania się w sposób uprzejmy, kulturalny i profesjonalny, jak również do służenia radą i pomocą w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższego standardu obsługi oraz zapewnienia klientom maksymalnego zadowolenia.


ROZDZIAŁ IV
STANDARDY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Art. 9 Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi oraz podwładnymi powinny opierać się na wzorcach wynikających z dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, z postawy wzajemnego zaufania i szacunku oraz z poszanowania godności osobistej.

Art. 10
Pracownik Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest w szczególności do kierowania się zasadami partnerstwa, zrozumienia i życzliwości oraz do tworzenia i umacniania więzi koleżeńskich.

Art. 11
Pracownik w relacjach wewnątrz Spółki:
- dzieli się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
- respektuje wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych pracowników,
- kreuje właściwą atmosferę pracy i podejmuje działania inspirujące zwiększanie efektywności pracy,
- stosuje zasady etyki oraz kulturalnego zachowania,
- dba w każdy możliwy sposób o dobre stosunki interpersonalne oraz przestrzega zasady poprawnego zachowania,
- we właściwy sposób respektuje autorytet swoich przełożonych,
- sygnalizuje nieprawidłowości, a w szczególności wszelkie przejawy lobbingu  i dyskryminacji w miejscu pracy,
- dąży do zgodnej współpracy i kształtowania jej przede wszystkim w oparciu o właściwą gradację zadań i obowiązków,
- respektuje normy i reguły mające charakter powszechny,
- udziela pomocy innym w koniecznych przypadkach.


ROZDZIAŁ V
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW SPÓŁKI

Art. 12
§ 1 Pracownik zobowiązany jest do unikania sytuacji, mogących rodzić sytuacje konfliktowe pomiędzy szeroko pojętym interesem Spółki, a prywatnym interesem pracownika, a także do zapobiegania we wszelki możliwy sposób takim sytuacjom,

§ 2 W sytuacji zaistnienia konfliktu interesu Spółki i pracownika obie strony powinny dążyć do tego, aby został on rozstrzygnięty w sposób nie naruszający ich interesów.

Art. 13Pracownik w okresie zatrudnienia w Spółce zobowiązany jest do powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności, związanej w szczególności z:
- prowadzeniem działalności konkurencyjnej w rozumieniu statutu Spółki,
- doradztwem, konsultacją lub czasowym zatrudnieniem na rzecz podmiotów, których  interesy kolidują z interesem Spółki,
- podejmowaniem prac kolidujących z pełnionymi obowiązkami, w szczególności prac na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem czasu pracy świadczonej na rzecz Spółki oraz jej majątku.

Art. 14
Niedopuszczalne jest w szczególności:
- postępowanie wbrew przepisom prawa,
- naruszanie tajemnicy służbowej,
- dopuszczanie się działań noszących znamiona korupcji, oszustwa i nadużyć w procesie zdobywania klientów.

Art. 15
§ 1
W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, iż znalazł się w sytuacji mogącej powodować konflikt jego interesów z interesem Spółki, w szczególności, gdy jest zaangażowany w działalność konkurencyjną, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 2 W okolicznościach, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, pracownik powinien być przygotowany na otrzymanie polecenia zaprzestania konkurencyjnej działalności lub rezygnacji z pracy w Spółce.

Art. 16
§ 1 Pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków zobowiązany jest do powstrzymywania się od przyjmowania jakichkolwiek form korzyści materialnych lub osobistych od innych podmiotów. Do korzyści, o których mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się w szczególności przedmioty o znacznej wartości, przyjmowanie zaproszeń powszechnie uważanych za korzyść materialną, czy też jakiekolwiek prezenty otrzymywane w trakcie trwania procedur przetargowych i tym podobnych.

§ 2 Aprobata korzyści może mieć miejsce wówczas, gdy przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub stanowi przedmiot wręczany i przyjmowany w zwyczajowych sytuacjach.

§ 3 W sytuacji, gdy ustalenie wartości otrzymanego przedmiotu jest trudne, gdy jego charakter lub też okoliczności, w jakich został on pozyskany budzą jakiekolwiek wątpliwości, pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.


ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 17
§ 1 Każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek wypełniania postanowień Kodeksu Etyki oraz reagowania w właściwy sposób na fakt jego naruszenia przez inne osoby.

§ 2 Każda forma naruszenia Kodeksu Etyki traktowana jest jako działalność na szkodę Spółki.

§ 3 Pracownik naruszający zasady określone w Kodeksie Etyki ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.Wszelkie zmiany Kodeksu Etyki wymagają formy właściwej do jego ustanowienia.

Art. 19Kodeks Etyki podaje się do wiadomości pracowników Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.
Art. 20
Kodeks Etyki Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 03/2006  Prezesa Zarządu z dnia 21 sierpnia 2006r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
    data wytworzenia: 17-07-2007
  • opublikował: Irena Carewicz
    data publikacji: 2006-08-18 14:26
  • zmodyfikował: Irena Carewicz
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-17 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4649
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-17 13:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 352941
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-23 13:09

Stopka strony