Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.km.kolobrzeg.pl

Treść strony

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 2023r.

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2023-02-06 12:15

Zakup, dostawa i montaż kontera biurowo - socjalnego 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2022-12-06 13:45
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-06 14:12

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ...

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2022-02-04 09:53

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.

Znak sprawy  KM -01/2022/pp

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

 

I. Zamawiający:  Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: 78-100 Kołobrzeg ul. Solna 2

tel. +48 94 351-75-48  e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia)

 1. Wymagania i specyfikacja

Komunikacja  Miejska w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zaprasza do złożenia oferty cenowej wg n/w specyfikacji:

 1. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych fabrycznie nowych i oryginalnych w 2022 roku do siedziby Zamawiającego, wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 1 a.

Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienia będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2023 roku.
 2. Warunki realizacji zamówienia:
 1. Artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej na koszt Wykonawcy. Należy więc uwzględnić w/w koszty w składanej ofercie.
 2. Zamówiony towar winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
 3. Termin dostawy do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4) Cena oferty:

a. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

b. Ceny zawarte w ofercie pozostają niezmienione na czas trwania umowy, tj. do dnia 31 stycznia 2023 roku.

c. W cenę zamówienia należy wliczyć dowóz materiałów do siedziby Zamawiającego.

5)  Zasady oceny ofert:

 a. Oferty zostaną ocenione przez Zmawiającego w oparciu o następujące kryterium: - CENA 100%,

b. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium CENA: 100 

c. Oferta otrzyma zaokrąglaną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

P(Co)= Cmin / Co x Max(C)

gdzie:

P(Co) = ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium CENA

Cmin = najniższa cena BRUTTO spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co = cena BRUTTO oferty

Max (C) = maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium CENA

6. Zasady i tryb wyboru ofert:

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty przez Wykonawcę :

a. Podana w ofercie wartość brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

b. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia (w załączniku nr 1 i 1a – opis przedmiotu zamówienia) wszystkich elementów ceny, tj.: ceny jednostkowej brutto PLN, wartości brutto PLN. Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób: wartość brutto stanowi iloczyn cen jednostkowych brutto i liczby jednostek miar.

c. Kwoty wykazane w załączniku nr 1 i 1a do  umowy – opis przedmiotu zamówienia zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki równe 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 

8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym i  Wykonawcą:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

9. Sposób złożenia oferty:

·      Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 2) wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i nr 1a

·       Wyżej wymienione dokumenty winny być podpisane oraz opieczętowane pieczęcią imienną na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem’ przez osobę uprawnioną kopią pełnomocnictwa).

·    Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa do siedziby zamawiającego, stawka VAT, itp.).

·         Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej: mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres przetarg@km.kolobrzeg.pl lub złożyć w siedzibie, w sekretariacie ul. Solna 2  78100 Kołobrzeg lub przesłać na adres Zamawiającego: do dnia 01 lutego 2022r. z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.”, 

·         Osoba do kontaktu: Irena Carewicz  (tel. 94 3517548 wew. 31)

·         Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca.

·         Oferty, które wpłyną do  zmawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje oferentowi realizacji zamówienia, gdyż przystąpienie do niego zależy od posiadanych środków finansowych na ten cel. Zamawiający zastrzega sobie zatem możliwość unieważnienia zamówienia.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 1a – formularz oferty,
 3. Załącznik nr 2 = formularz oferty
 4. Załącznik nr 3 – wzór umowy,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2022-01-18
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2022-01-18 14:05
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 14:07

ZAŁĄCZNIKI

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2022-01-18 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-21 09:46:07