Ścieżka nawigacyjna

 • Menu Podmiotowe
 • Cenniki usług świadczonych przez Komunikację Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Treść strony

Cennik biletów

LP.

Bilety jednorazowe - linie całoroczne

Ceny biletów w zł

Normalne

Ulgowe

30%

50%

75%

1

W granicach administracyjnych miasta

 

 

 

 

 

 - linie dzienne

2.80

2.00

1.40

0.70

 

 - linia nocna

6.00

4.20

3.00

1.50

2

Na liniach o miejscowości: Budzistowo, Korzystno, Zieleniewo, Bogucino

 

 

 

 

 

 - bilet jednorazowy

3.40

2.40

1.70

0.90

 

Na linii do miejscowości: Pustary

 

 

 

 

 

 - bilet jednorazowy

5.00

3.50

2.50

1.30

3

Bilet krótkiego przejazdu: wyłącznie bilet elektroniczny (uprawnia do przejazdu między sąsiednimi przystnkami)

1.40

1.00

0.70

0.40

LP.

Opłaty dodatkowe

Wysokość opłaty

1

Za przejazd bez ważnego biletu:

220.00 + cena biletu

 

 - uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM)

60.00 + cena biletu

 

 - uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia

120.00 + cena biletu

2

Za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu:

80.00 + cena biletu

 

 - uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM)

30.00 + cena biletu

 

 - uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia

60.00 + cena biletu

3

Za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów

120.00

4

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny

375.00

5

Opłata manipulacyjna

10% podstawowej opłaty dodatkowej

Opłata za przewóz bagażu (wymiary ponad 60 cm x 40 cm x 20 cm) lub zwierząt wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego miejskiego

Bilet mozna nabyć również u kierowcy wyłącznie na przystanku i za odliczoną naleznością

Na liniach Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg ważne sa tylko bilety wydane przez naszą spółkę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2020-10-05 09:59

UCHWAŁA NR X/133/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 18 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/133/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) w związku z zawarciem porozumienia międzygminnego z dnia 1 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 10 grudnia 2015 r. poz. 5368) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego oraz porozumienia międzygminnego z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 17 stycznia 2018 r. poz. 437) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Dygowo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na mocy których Gmina Kołobrzeg i Gmina Dygowo powierzyła Gminie Miastu Kołobrzeg zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa uprawnienia pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo oraz sposób dokumentowania przez pasażerów tych uprawnień, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. bilecie elektronicznym spersonalizowanym - rozumie się przez to bilet w formie karty elektronicznej, bezstykowej, przypisany do konkretnej osoby (posiadacza) i zaopatrzony w zdjęcie posiadacza, umożliwiający przejazdy ulgowe i za pełną odpłatnością;
 2. bilecie elektronicznym na okaziciela - rozumie się przez to bilet w formie karty elektronicznej, bezstykowej, nie przypisany do konkretnej osoby, umożliwiający przejazdy ulgowe i za pełną odpłatnością;
 3. Organizatorze publicznego transportu - rozumie się przez to Gminę Miasto Kołobrzeg;
 4. przewoźniku - rozumie się przez to Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.;
 5. kołobrzeskiej karcie mieszkańca - rozumie się przez to kartę przysługującą na podstawie uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca;
 6. osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to:
  1. osobę z orzeczonym przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
  2. osobę z orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS częściową, całkowitą niezdolnością do pracy, całkowitą niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  3. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16,
  4. osoby niewidome i słabowidzące z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym;
 7. studencie - rozumie się przez to osobę kształcącą się na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie);
 8. opiekunie / przewodniku osób niepełnosprawnych lub dotkniętych inwalidztwem osób niewidomych lub słabo widzących - rozumie się przez to osobę, która ukończyła 13 lat, została wskazana przez osobę uprawnioną, podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nią faktyczną opiekę; przewodnikiem osoby niewidomej może być również pies posiadający status psa przewodnika.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VIII/93/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2954).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady
Jacek Woźniak


UPRAWNIENIA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2020-10-05 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-05 09:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 318933
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-08-03 12:08

Stopka strony