Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

 

1.    Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

 

 

 Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

 

Ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

 

 

 2.    Określenie trybu zamówienia:

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą  (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), w związku z czym, na postawie art. 113 ust. 1  ustawy, do tego postępowania nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

 

KM/02/ZP-s/2011. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak sprawy.  

 

Zamówienie sektorowe

 

 

 3.    Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ:

 

 

 

                            www.bip.km.kolobrzeg.pl

 

 

 4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 

 

Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 

Ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

 

Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC).

 

 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): główny przedmiot: 66330000-2.

W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

 5.    Określenie możliwości składania ofert wariantowych:

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 

 6.    Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

Podstawowy okres ubezpieczenia obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

 

 7.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi sporządzić „OFERTĘ” według wzoru Zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki:

 

 

 A.   Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

B.   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

C.   Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

D.   Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

 

 Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW.

 

 

Wykonawca działający w formie TUW winien złożyć oświadczenie, czy zawarcie ubezpieczenia na warunkach zgodnych z ofertą przetargową będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW. W razie braku stosownego oświadczenia przyjmuje się, że oferta została złożona na warunkach nie obejmujących nabycia członkostwa w TUW.

 

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę jako załączniki do oferty. Wykonawca winien spełniać wszystkie wskazane warunki. Ich ocena odbędzie się na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

 

 

Dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym zostanie zweryfikowane na podstawie odpisu z KRS.

 

 

 8.    Informacja na temat wadium:

 

 

 Od Wykonawców nie będzie pobierane wadium.

 

 

 9.    Kryteria ofert i ich znaczenie:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena łączna ubezpieczeń – waga kryterium 80%,

- zaakceptowane klauzule dodatkowe - waga kryterium 20%,

 

 

 

10. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2011 r. o godz. 10.00,

 

 

 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

 

 

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2011 r. o godz. 10/30 w siedzibie zamawiającego.

 

 

 11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia będącego ostatecznym terminem składania ofert.

 

 

 12. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

 

 

 

Osoba uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych upoważniony jest Krzysztof Kot tel. kom. 607-456-425 lub tel. 094 35-175-48 wew. 52 w godzinach od 8/00 do 14/00 od poniedziałku do piątku

 

 

 Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Warchoł

 

 

 

 • autor informacji: IRENA CAREWICZ
  data wytworzenia: 2011.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-25 09:09

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-11-25 09:06 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-11-25 09:09 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 99505
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-27 13:18

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206925
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-05 12:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl